Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2018

V letu 2018 znaša višina namenskih sredstev 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in rekreacije 91.500 EUR in za vzdrževanje športnih objektov  5.500 EUR. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju. So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu. Delujejo najmanj eno leto. Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa. Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu. Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine. Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2017. Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice. Poročanje o dosežkih kluba oz. društva na spletni strani občine Slovenske Konjice. Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev. Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do 7. maja 2018.  Kandidati prijavo  s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT 2018«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. RAZPISNA DOKUMENTACIJA JR – ŠPORT 2018 (PDF) JR – ŠPORT 2018 (DOC) Deli s...

Razpis na delovno mesto direktorja

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00, 46/03), Svet Zavoda za šport objavlja:   Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice (1) Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati pogoje, ki jih določa 9. Člen odloka o ustanovitvi Zavoda za šport (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00 in 46/03): pridobljena visokošolska izobrazba; delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih; poznavanje področja dejavnosti zavoda; ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. (2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge direktorja zavoda Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Naloge direktorja: organizira delo in poslovanje zavoda; vodi strokovno delo zavoda na področjih, za katera je zavod ustanovljen; pripravlja strateški načrt; pripravlja program dela in finančni načrt; pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu; pripravlja kadrovski načrt; pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja; pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda; pripravlja letno poročilo; poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda; izvaja pristojnost s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi...
Prireditev: športnik leta 2017 Občine Slovenske Konjice

Prireditev: športnik leta 2017 Občine Slovenske Konjice

Vabimo vas, da se v torek, 20.03.2018 ob 17.00 uri udeležite prireditve Športnik leta 2017. Letos bomo podelili 85 priznanj, in sicer v naslednjih kategorijah: Perspektivni športnik/športnica; Posebni dosežki za šport otrok in mladine; Priznanje za najuspešnejše in zaslužne športne delavce ter jubileje športnih društev; Priznanje za rekreativne dosežke; Najboljši športni kolektiv; Najboljši športnik/športnica. Vljudno vabljeni in upamo, da se dobimo v čim večjem številu.   Deli s...
Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2017

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2017

Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljata Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2017 Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežke na področju športa v letu 2017 v naslednjih kategorijah: najboljši športnik, športnica, najboljši športni kolektiv, posebni dosežki – za šport otrok in mladine, perspektivni športniki (do 16. let), najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev, rekreativni dosežki. Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2017. Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate na povezavi Pravilnik za športna priznanja. Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je petek, 26. januar 2017. Pisne predloge pošljite na naslov: Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si. Matej Šretl, direktor Zavoda za Šport Slovenske Konjice Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice   Deli s...
Gibanje za zdravo starost 2017/18

Gibanje za zdravo starost 2017/18

Jutri začnemo z BREZPLAČNO vadbo za seniorje, in sicer v ČETRTEK, 7. decembra ob 13:30 uri. Vadba bo potekala ob četrtkih do konca meseca februarja 2018 ob omenjeni uri, z vabi pa bosta James in Tamara. Lepo vabljeni!!!   Deli s...
Letos drsamo BREZPLAČNO!!!

Letos drsamo BREZPLAČNO!!!

Najlepša darila so tista majhna darila. Zato smo se letos v Zavodu za šport odločili, da bo drsanje na mestnem trgu in najem drsalk BREZPLAČEN. Vse to so omogočili številni sponzorji iz naše občine, pa tudi iz okolice. Hvala vsem in se vidimo v torek, 5. decembra na otvoritvi drsališča!!!   Deli s...