Fitnes v Športni dvorani Slovenske Konjice

Iščete primerno obliko rekreacije zase? Mogoče še nekaj dodatnega k aktivnostim, ki jih že izvajate? V Športni dvorani Slovenske Konjice je uporabnikom na voljo prenovljen fitnes. Fitnes je odprt od ponedeljka do petka. Delovni čas je vsak dan 07.00 – 15.00 ter 17.00 – 22.00.*   CENIK Mesečni vstop: 30€ Dvotedenski vstop: 22€   VEČ INFORMACIJ IN NAKUP VSTOPNICE Tajništvo Zavoda za šport Slovenske Konjice Šport bar Davorin Bauman: davorin.bauman@sport-konjice.si, 03 759 07 72   *Med 07.00 in 15.00 se uporabniki za uporabo fitnesa zglasijo v tajništvu Zavoda za šport Slovenske Konjice, med 17.00 in 22.00 pa v Šport baru. Deli s...

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE  Predmet oddaje v najem: ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – POSLOVNI PROSTOR Poslovni prostor št. 02, neto površine 64,5 m2, za pisarniško ali drugo mirno dejavnost, stoječ na zemljišču, parc.št.:1031/13, k.o. Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2018 znaša 5,0 EUR/m2, kar znaša 322,50 EUR/mesec. Dodatno se najemodajalcu plačujeta ogrevanje in električna energija. Za ogrevanje se plačuje pavšal v vrednosti 100 EUR/leto v enakih mesečnih obrokih. Cena je vezana na ceno energenta – zemeljski plin. Za električno energijo se plačuje račun distributerja za odjemno mesto – poslovni prostor.   Nepremičnina bo na podlagi neposredne pogodbe oddana v najem za določen čas in sicer za dobo 5 let. Postopek oddaje v najem: Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri. Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni. Vse zainteresirane vabimo, da pisno (obrazec) izkažejo interes za najem do poteka roka objave. Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Kontaktna oseba: Laura Krančan, laura.krancan@sport-konjice.si Laura Krančan...

Gibanje za zdravo starost

  Od 15.11.2018 do 18.02.2019, bo ob četrtkih, ob 13.30, potekala brezplačna vadba za starejše v Športni dvorani Slovenske Konjice. Vadbo organizirajo: Zavod za šport Slovenske Konjice, Lambrechtov dom in James – Licence to teach. Deli s...

TO ZIMO BOMO MIGALI!

Ste že rezervirali svoj termin za REKREACIJO? Pohitite… na voljo le še nekaj prostih terminov v Športni dvorani Slovenske Konjice. torek 20.30-22.00 (nogomet, odbojka, badminton) sreda 20.30-22.00 (košarka, nogomet) četrtek 20.30-22.00 (nogomet, odbojka, badminton) petek 18.00-19.30 in 21.00-22.00 (nogomet, odbojka, badminton) Več informacij in rezervacije na davorin.bauman@sport-konjice.si. Deli s...

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Datum: 21.08.2018 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE  I Predmet oddaje v najem: ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – PROSTOR PRED ŠPORTNO DVORANO – Prostor, neto površine 120 m2, za cvetličarsko dejavnost v času prvo novembrskih praznikov, stoječ na zemljišču, parc.št.:1031/13, k.o.Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 300 EUR + DDV. Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas (predvidoma od 22.10. – 03.11.2018) II Postopek oddaje v najem: Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri. Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 15 dni. Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave. Laura Krančan direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice Šolska ulica 3a 3210 Slovenske Konjice info@sport-konjice.si Objavljeno na: -Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice -Oglasni deski Deli s...
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2018

V letu 2018 znaša višina namenskih sredstev 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in rekreacije 91.500 EUR in za vzdrževanje športnih objektov  5.500 EUR. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju. So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu. Delujejo najmanj eno leto. Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa. Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu. Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine. Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2017. Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice. Poročanje o dosežkih kluba oz. društva na spletni strani občine Slovenske Konjice. Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev. Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do 7. maja 2018.  Kandidati prijavo  s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT 2018«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. RAZPISNA DOKUMENTACIJA JR – ŠPORT 2018 (PDF) JR – ŠPORT 2018 (DOC) Deli s...