Zavod za šport Slovenske Konjice

Dejavnosti

Športni objekti

Športni objekti

Zavod za šport upravlja s športnimi objekti v Občini Slovenske Konjice…

Razvoj športa v občini

Razvoj športa v občini

Finančno podpiramo športna društva in klube…

Računovodske storitve

Računovodske storitve

Specializirani smo za računovodenje javnih zavodov, društev in kmečkih gospodinjstev…

Zadnje novice

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Datum: 21.08.2018 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE  I Predmet oddaje v najem: ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – PROSTOR PRED ŠPORTNO DVORANO – Prostor, neto površine 120 m2, za cvetličarsko dejavnost v času prvo novembrskih praznikov, stoječ na zemljišču, parc.št.:1031/13, k.o.Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 300 EUR + DDV. Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas (predvidoma od 22.10. – 03.11.2018) II Postopek oddaje v najem: Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri. Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 15 dni. Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave. Laura Krančan direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice Šolska ulica 3a 3210 Slovenske Konjice info@sport-konjice.si Objavljeno na: -Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice -Oglasni deski Deli s...

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2018

V letu 2018 znaša višina namenskih sredstev 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in rekreacije 91.500 EUR in za vzdrževanje športnih objektov  5.500 EUR. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju. So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu. Delujejo najmanj eno leto. Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa. Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu. Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine. Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2017. Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice. Poročanje o dosežkih kluba oz. društva na spletni strani občine Slovenske Konjice. Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev. Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do 7. maja 2018.  Kandidati prijavo  s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT 2018«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. RAZPISNA DOKUMENTACIJA JR – ŠPORT 2018 (PDF) JR – ŠPORT 2018 (DOC) Deli s...

Razpis na delovno mesto direktorja

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00, 46/03), Svet Zavoda za šport objavlja:   Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice (1) Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati pogoje, ki jih določa 9. Člen odloka o ustanovitvi Zavoda za šport (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00 in 46/03): pridobljena visokošolska izobrazba; delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih; poznavanje področja dejavnosti zavoda; ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. (2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge direktorja zavoda Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Naloge direktorja: organizira delo in poslovanje zavoda; vodi strokovno delo zavoda na področjih, za katera je zavod ustanovljen; pripravlja strateški načrt; pripravlja program dela in finančni načrt; pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu; pripravlja kadrovski načrt; pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja; pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda; pripravlja letno poročilo; poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda; izvaja pristojnost s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi...