Športna društva v občini

Zavod za šport vsako leto razdeli športnim društvom in klubom preko JR Letni program športa finančna sredstva za delovanje in razvoj športnih dejavnosti. V letu 2014 bomo razdelili 102.000 EUR med 42 športnih društev in klubov v Občini, od tega gre več kot 60% sredstev za treniranje otrok. Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Slovenske Konjice z naslednjimi vsebinami:

 • Interesna športna vzgoja otrok , mladine in študentov,
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
 • Kakovostni šport,
 • Vrhunski šport,
 • Športna rekreacija,
 • Šport invalidov,
 • Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
 • Delovanje društev, športnih zvez, organiziranih na lokalnem nivoju,
 • Informiranje, propaganda in založniška dejavnost v športu,
 • Športne prireditve.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju,
 • So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
 • Delujejo najmanj eno leto,
 • Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa,
 • Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu,
 • Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine,
 • Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2013,
 • Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slov.Konjice.

Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev.

Aktualno

advertisement