Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE 

I. Predmet oddaje v najem:

DOBRAVA PRI KONJICAH 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE – PROSTOR ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI

Prostor pod nadstreškom, neto površine 160 m2, za izvajanje gostinske dejavnosti, stoječ na zemljišču, parc.št.: 1424/10, k.o. Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za obdobje maj – oktober 2023 znaša 1.500 EUR + DDV.

Maj 2021100 EUR
Junij 2021100 EUR
Julij 2021550 EUR
Avgust 2021550 EUR
September 2021100 EUR
Oktober 2021100 EUR
SKUPAJ1.500 EUR

Dodatno se najemodajalcu plačuje energija po porabi. Za električno energijo se plačuje račun distributerja za odjemno mesto – poslovni prostor.

Nepremičnina bo na podlagi neposredne pogodbe oddana v najem za določen čas in sicer obdobje maj – oktober 2023.

Odvoz komunalnih odpadkov najemnik uredi samostojno.

Najemnina se bo plačevala mesečno na podlagi izstavljenega računa.

Strošek dodatne opreme in morebitna vlaganja v objekt so strošek najemnika.

Od najemnika se pričakuje izvajanje naslednjih gostinskih storitev:

  • Zagotavljanje gostinskih storitev v času nogometnih tekem na ŠRC Dobrava in dodatno po potrebi
    • Gostinske storitve – pijača
  • Zagotavljanje gostinskih storitev v odpiralnem času Bazena Slovenske Konjice 17. 6. 2023 – 31. 8. 2023); zagotavljanje čistoče in urejenosti terase; odpiralni čas je enak odpiralnemu času bazena
    • Gostinske storitve – pijača
    • Gostinske storitve – hrana (obvezno: ponudba hrane; ki se jo ponuja na podobnih lokacijah – pomfri, burger, palačnike, solata, sladoled; priporočljivo: ponudba lokalnih proizvajalcev)

II. Postopek oddaje v najem:

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna najemna pogodba v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani. Upoštevane bodo vloge (na predpisanem obrazcu), ki bodo prispele na sedež Zavoda za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, do poteka roka objave.

Po prejemu ponudb se bo v primeru, če bo zainteresiranih več oseb, izvedel postopek pogajanj o višini najemnine in o drugih pogojih pravnega posla z vsemi zainteresiranimi osebami.

Najemna pogodba se bo sklenila na način »videno-najeto«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Laura Krančan, laura.krancan@sport-konjice.si, 041 931 940

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Laura Krančan, mag. posl. ved
direktorica