Računovodski servis

Dejavnosti Zavoda za šport segajo tudi na področje računovodstva, saj je specializiran za opravljanje računovodskih storitev krajevnih skupnosti, javnih zavodov, interesnih združenj in društev. Javni zavodi so dolžni voditi računovodstvo tako po načelu nastanka poslovnega dogodka kot po načelu denarnega toka, kar nemalokrat povzroča težave.
Za izkazovanje poslovanja javnih zavodov je primernejša računovodska politika nastanka poslovnega dogodka, ki izkazuje prihodke, odhodke in rezultat poslovanja glede na čas nastanka poslovnega dogodka.
Računovodske rešitve v javnih službah imajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi specifičnega položaja javnih zavodov. Država v določenem smislu zavodom omejuje samostojnost na vseh področjih in tudi področje računovodstva pri tem ni izjema. Ključne posebnosti:

  • dvojno vodenje računovodstva in
  • delitev javne in tržne dejavnosti.

Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička. Za opravljanje dejavnosti so financirani s strani ustanovitelja. Z Zakonom o zavodih je tudi javnim zavodom omogočeno opravljanje tržne dejavnosti, kadar je le-ta povezana z izvajanjem javne službe. Pogoj je ločeno vodenje prihodkov in odhodkov posamezne dejavnosti.
Spremljanje prihodkov ne povzroča večjih težav, spremljanje in razporejanje odhodkov pa je veliko težja naloga. Zavod za šport uporablja programsko opremo podjetja Grad iz Ljubljane, ki je specializirano za vodenje računovodstva proračunskih uporabnikov.

Več informacij o ponudbi dobite na:
e-posta: matej.sretl@sport-konjice.si
tel: 03 759 07 71

Aktualno

advertisement