Slovenske Konjice, 22. 01. 2024

O_20240115_LK_01

Na podlagi 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

I. Predmet oddaje v najem:

ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – POSLOVNI PROSTOR 02

Poslovni prostor št. 02 (neopremljen), neto površine 64,5 m2, za izvajanje športnih, rekreativnih ali drugih mirnih dejavnosti, v stavbi št. 753, stoječi na zemljišču parc. št. 1031/13, k.o. Slovenske Konjice, na naslovu Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice.

Izhodiščna ponudbena najemnina za poslovni prostor znaša 387€ mesečno. Ogrevanje, vodarina, kanalščina in ostali stroški so vključeni v ceno najema prostora. Električna energija za predmetni poslovni prostor se plačuje po dejanski porabi, na podlagi vgrajenega odštevalnega števca.

Poslovni prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas in sicer za obdobje 5 let.

II Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil mesečno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države samoupravnih lokalnih skupnosti. V primeru več interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem. Obveznost upravljavca, da sklene pogodbo s katerim koli vlagateljem oziroma interesentom, je izključena.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Dodatne informacije o pogojih najema dobijo interesenti pri direktorici Lauri Kuk, laura.kuk@sport-konjice.si, 041 931 940.

Laura Kuk
direktorica

Objavljeno na:

  • Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice

–      Oglasni deski v prostorih Zavoda za šport Slovenske Konjice