Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

I Predmet oddaje v najem:

ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE

– Prostor, neto površine 1.440 m2, za izvedbo družabno zabavne prireditve dne 27. 1. 2024, stoječ na zemljišču parc.št.:1031/13, k.o. Slovenske Konjice. Najemnina znaša 1.500 EUR + DDV.

Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas.

II Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba:

Laura Kuk, laura.kuk@sport-konjice.si, 041 931 940

Laura Kuk
direktorica

Objavljeno na:

–      Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice

–      Oglasni deski v prostorih Zavoda za šport Slovenske Konjice