V letu 2016 znaša višina namenskih sredstev 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in rekreacije 91.500 EUR in za vzdrževanje športnih objektov  5.500 EUR.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju
  • So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu
  • Delujejo najmanj eno leto
  • Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa
  • Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu
  • Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine
  • Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2015
  • Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice
  • Poročanje o dosežkih kluba oz. društva na spletni strani «Moja občina Slovenske Konjice«
  • Izvedba samostojnega projekta ali sodelovanje na vsaj eni prireditvi v okviru 870 let prve omembe Konjic v letu 2016.

Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do 29. marca 2016. 

Kandidati prijavo  s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT 2016«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
JR – ŠPORT 2016
Merila 2016