Datum: 03.10.2016

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

 I Predmet oddaje v najem:

ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – PROSTOR PRED ŠPORTNO DVORANO

– Prostor, neto površine 120 m2, za cvetličarsko dejavnost v času prvo novembrskih praznikov, stoječ na zemljišču, parc.št.:1031/13, k.o.Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 300 EUR + DDV.

Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas (predvidoma od 23.10.-02.11.2016)

II Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 15 dni.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Matej Šretl
Zavoda za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice

matej.sretl@sport-konjice.si
mob: 041 795 424

Objavljeno na:
-Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice
-Oglasni deski