Slovenske Konjice, 24. 09. 2020

Na podlagi Pravilnika o imenovanju predstavnikov športnih klubov in društev v Svetu Zavoda za šport Slovenske Konjice (21. 04. 2020) ter sklepa Svet zavoda za mandatno obdobje 2016 – 2020 z dne 21. 09. 2020 za pričetek postopka imenovanja oziroma izvolitve članov sveta Zavoda za šport za mandatno obdobje 2020 – 2024 Svet zavoda objavlja

RAZPIS VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠPORTNIH DRUŠTEV OZIROMA

ZAINTERESIRANE JAVNOSTI – EVIDENTIRANJE KANDIDATOV

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev in dva predstavnika športnih klubov in društev, izvajalcev letnega programa športa, oziroma zainteresirane javnosti. Predstavnika športnih klubov in društev, oziroma zainteresirane javnosti, na volitvah izberejo elektorji športnih klubov in društev.

Komisijo za imenovanje (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je imenoval Svet zavoda na svoji 19. seji, dne 21. 09. 2020. Člani Komisije so Davorin Bauman (predstavnik Sveta zavoda) – predsednik, Katja Vipotnik (predstavnica ustanovitelja), Lea Leonarda Strnad (predstavnica Sveta zavoda).

Športna društva in zainteresirano javnost pozivamo, da predlagajo enega ali več kandidatov za predstavnike v Svet zavoda. Več športnih društev ali predstavnikov zainteresirane javnosti lahko v skladu s svojimi pravili predlaga enega ali več skupnih kandidatov za predstavnike v Svet zavoda.

Komisija poziva športna društva in zainteresirano javnost, da posredujejo predlog enega ali več kandidatov za predstavnika v Svet zavoda. Poziv je odprt do petka, 02. 10. 2020. Predlog kandidatov se pošlje priporočeno v zaprti kuverti in s pripisom »Predlog za Svet zavoda« na naslov: Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska 3a, 3210 Slovenske Konjice.

Predlogi kandidatov morajo vsebovati naslednje:

  • ime in priimek kandidata,
  • datum rojstva,
  • naziv športnega društva, ki predlaga kandidata,
  • pisno soglasje kandidata, da s kandidaturo soglaša.

Predlogi kandidatur morajo biti v roku, ki je naveden v pozivu, posredovani Komisiji. Na podlagi pravočasno prispelih in popolnih predlogov bo Komisija pripravila seznam potrjenih kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

Volitve bodo izvedene v oktobru/novembru 2020 in so javne.

Predsednik Komisije za imenovanje

Davorin Bauman