V letu 2017 znaša višina namenskih sredstev 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in rekreacije 91.500 EUR in za vzdrževanje športnih objektov  5.500 EUR.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju.
  • So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu.
  • Delujejo najmanj eno leto.
  • Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa.
  • Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu.
  • Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine.
  • Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2016.
  • Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice.
  • Poročanje o dosežkih kluba oz. društva na spletni strani občine Slovenske Konjice.

Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev.

Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do 27. marca 2017. 

Kandidati prijavo  s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT 2017«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JR – ŠPORT 2017
Merila 2017