Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE 

  1. Predmet oddaje v najem:

ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – POSLOVNI PROSTOR

Poslovni prostor št. 02, neto površine 64,5 m2, za pisarniško ali drugo mirno dejavnost, stoječ na zemljišču, parc.št.:1031/13, k.o. Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2018 znaša 5,0 EUR/m2, kar znaša 322,50 EUR/mesec. Dodatno se najemodajalcu plačujeta ogrevanje in električna energija. Za ogrevanje se plačuje pavšal v vrednosti 100 EUR/leto v enakih mesečnih obrokih. Cena je vezana na ceno energenta – zemeljski plin. Za električno energijo se plačuje račun distributerja za odjemno mesto – poslovni prostor.

 

Nepremičnina bo na podlagi neposredne pogodbe oddana v najem za določen čas in sicer za dobo 5 let.

  1. Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno (obrazec) izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba: Laura Krančan, laura.krancan@sport-konjice.si

Laura Krančan
direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice

Objavljeno na:

–      Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice

–      Oglasni deski v prostorih Zavoda za šport Slovenske Konjice