Ime projekta: Mladi ZA šport v Slovenskih Konjicah

Razpis: Erasmus+: Mladi v akciji

Izvedba projekta: 1. 9. 2019 – 1. 5. 2020

Namen projekta: Pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne neaktivacije mladih v lokalni skupnosti.

Cilj 1: Pripraviti definirane in končne ukrepe, ki bodo umeščeni v pomemben dokument na lokalni ravni; Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

Cilj 2: Analizirati dejansko vključenost mladih med 15. in 29. letom v športne aktivnosti (rekreativni, kakovostni in vrhunski šport) v občini Slovenske Konjice.

Projektna ideja temelji na konceptu dialoga mladih na lokalni ravni. Gre za splet navzven sicer enostavnih enodnevnih srečanj, preko katerih bodo mladi spoznali tako pomen aktivacije v športu in zdravega načina življenja, kot tudi zelo pomembne demokratične procese, ki jih (strukturiran dialog) uspešno aplicira ter preko njih pridobiva mnenja s strani državljanov Evropska unija. Projekt je namenjen dvigu participacije mladih v družbi na osnovi njihovih lastnih idej.

Športna društva poročajo o velikem izpadu vključenih v njihove aktivnosti ravno ko nastopi obdobje mladosti. Tematiko želimo nagovoriti v letih 2019 in 2020 in skupaj z mladimi poiskati primerne načine in poti k višjemu vključevanju (zavedanje pomena športne aktivacije in zdravega načina življenja).

Izpostaviti je potrebno, da je življenjski slog mladih v Sloveniji lahko tudi zelo zdrav, saj so številni mladi zelo naklonjeni občasni ali redni rekreaciji, ukvarjanju z različnimi športi in zdravemu načinu življenja nasploh. Da bi čim večje število mladih spodbudili za zdrav življenjski slog, je treba pozornost bolj kot na prepovedovanje uporabe usmeriti v ozaveščanje o pomembnosti zdravih prehranjevalnih navad, telesne aktivnosti, škodljivosti prekomernega pitja alkohola ter uporabe tobaka in drugih mamil. Pri odločitvi mladih za zdrav življenjski slog ima pomemben vpliv tudi obnašanje javnih oseb, staršev in pomembnih drugih. Tekom izvajanja projekta bodo aktivno vključeni mladi, ki so prepoznali šport kot pomemben segment življenja, preko vključitve slednjih bodo mladi iskali primerne ukrepe in aktivnosti za dvig vključenosti v šport na lokalni ravni.

Ostali cilji projekta so:

– okrepiti zavedanje pomena športne aktivacije med mladimi in pripevati k dvigu števila mladih aktivnih v raznih športnih dejavnostih;

– izvesti strukturiran dialog z mladimi udeleženci ter odločevalci in beležiti strukturiran odziv;

– razviti kompetence mladih na zadevnih področjih in jim pojasniti pomen razvoja lastnih kompetenc in socialnih veščin za boljšo konkurenčnost na trgu dela;

– zagotoviti spodbudno okolje za vključevanje mladih v športne aktivnosti;

– v projekt vključiti mlade ne glede na njihovo versko, etnično, spolno ali drugo pripadnost in jim omogočiti aktivno udejstvovanje.

RAZISKAVA IN ANALIZA potreb mladih, mladinske politike na ravni občine in mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Z njo dobimo realni vpogled v stanje na področju mladih, njihovih potreb, prioritet, socialnega položaja, specifičnih potreb, ki izhajajo iz lokalne skupnosti in njihovega življenjskega okolja. Z analizo mladinske politike na lokalni  ravni neposredno ugotavljamo obstoječe sistemske ureditve in ukrepe na področju mladih. Z analizo mladinskih organizacij in organizacij za mlade ugotavljamo njihovo aktivno udejstvovanje, strukturo, skupne interese in povezanost ter vpliv v lokalnem okolju. Ta pod-faza predstavlja izhodišče in realno sliko področja, na kateri temelji nadaljnje sprejemanje predlogov.

SPREJEMANJE PREDLOGOV IN SOOČENJE MNENJ vseh interesnih skupin in posameznikov. V tem delu je pomemben element vključevanja vseh interesnih skupin, da izrazijo svoje predloge in možne ukrepe na področju mladinske politike na lokalni ravni. Pri soočenju mnenj je potrebno sprejeti vidik vseh udeležencev, prav tako je potrebno zagotoviti soočenje med vsemi ravnmi udeležencev oziroma interesentov.

Med ključnimi rezultati projekta pričakujemo: pripravljene konkretne ukrepe, krepitev učnih učinkov in dvig kompetenc ter socialnih veščin mladih udeležencev, povečano aktivno udejstvovanje mladih preko športa v lokalni skupnosti in ustvarjanje podlag za dvig športne aktivacije med mladimi v lokalni skupnosti. Projektni partnerji predstavljajo vse ključne organizacije na področju obravnavane teme in imajo izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo projekta in dosego vseh predstavljenih ciljev.

V okviru projekta bo izvedenih 5 osrednjih aktivnosti (v obliki vključujočih delavnic po metodah mladinskega dela in neformalnega izobraževanja).

V okviru projekta bo izvedenih 5 osrednjih aktivnosti (v obliki enodnevnih vključujočih srečanj po metodah mladinskega dela in neformalnega izobraževanja):

  1. ANALIZA STANJA IN NABOR POTREB MLADIH V LOKALNI SKUPNOSTI
  2. POMEN GIBANJA IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
  3. MLADI IN ŠPORT V KONJICAH
  4. PRIPRAVA UKREPOV ZA DVIG ŠPORTNE AKTIVACIJE
  5. SREČANJE Z ODLOČEVALCI

Partnerji:

ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE

KLUB ŠTUDENTOV DRAVINJSKE DOLINE

KLUB DIJAKOV DRAVINJSKE DOLINE

MLADINSKI SVET OBČINE SLOVENSKE KONJICE

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE ZREČE

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina projekta odraža izključno stališča avtorjev. Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih projekt vsebuje.