Strategija je začela konkretno nastajati dobro leto nazaj, na pobudo Zavoda za šport Slovenske Konjice, Občine Slovenske Konjice in športnih društev.

Koordinacijo priprave strategije je prevzel Zavod za šport Slovenske Konjice in jo tudi pripeljal do danes, ko jo predstavljamo na občinskem svetu.

Pot do dokumenta, je bila načrtovana in strokovno izvedena. Za strokovnost smo v pripravo končnega dokumenta aktivno vključili OKS-ZŠZ ter Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Za samo pripravo strategije smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline izvedli konkretno analizo občanov, ter tudi vseh ostalih deležnikov – športnih društev, krajevnih skupnosti, vlaganj občine. Izhodišča kot tudi končni predlog strategije sta bila v času priprave dokumenta dana v razpravo vsem deležnikom, večina predlogov, ki so bili podani v dopolnitve je bila upoštevanih.

Pred nami je torej končni dokument – Strategija razvoja športa v Občini Slovenske Konjice za obdobje 2020 – 2030. Startegija je tehnično razdeljena na tri dele; in sicer: stanje in analizo; uresničevanje strategije ter strateško kontrolo. Vsebinsko pa smo jo razdelili na vsebino športa, promocijo športa, infrastrukturo ter kadre. Te štiri vsebinske sklope smo v sodelovanju z društvi definirali na srečanjih pred pripravo strategije v pomladnih mesecih prejšnjega leta.

Vizija startegije je izražena v 7 namenih in sicer želimo, da je večina občanov povezana s športom, da se zagotovi zadovoljivo financiranje iz javnih sredstev in dodatno zagotavlja sofinanciranje športa iz tržnih dejavnosti, da ima naša občina urejeno športno infrastrukturo, da okrepimo povezanost športa s turizmom in drugimi panogami, da v občini organiziramo in športnikom omogočmo možnost nastopov na kakovostnih in množičnih športnih prireditvah ter da imamo posledično vidne športne dosežke lokalnih športnikov.

Glede na analizo in predloge vseh vključenih smo v strategijo umestili sledeče.

Na področju vsebine športa želimo ohraniti sofinanciranje izvajanja letnega programa športa oziroma LPŠ za 30 športnih društev ter število programov LPŠ, ki se izvajajo na obstoječem številu (torej okvirno 135). Predviden je dvig števila udeležencev programov LPŠ za 65%, kar bi v letu 2030 pomenilo, da imamo v programe vključenih 2.600 občanov. Za dvig števila vključenih je na eni strani potrebno zagotoviti več finačnih sredstev za sofinanciranje LPŠ (projekcija za leto 2030 je 180.000 €), na drugi strani pa športna društva spodbutiti k pripravi novih – predvsem rekreativnih programov.

Na področju promocije športa je namen strategije dvig prepoznavnosti pomena športne aktivacije in športnih aktivnosti/programov/dogodkov, ki se v občini izvajajo. Aktivnosti uresničevanja startegije so razdeljene v tri dele, in sicer: mreženje in povezovanje deležnikov, ki zajema srečanja športnih društev, obveščanje društev in prenos informacij, sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih športnih mrežah ter projektih. Informiranje zajema aktivno informiranje občanov o športnih aktivnostih in splošno o pomenu športne aktivacije preko spletnih strani, lokalnih medijev in družbenih omrežij. Kot tretje pa se promocija športa izvaja preko prireditev. Kot ključne smo definirali že obstoječo prireditev Športnik leta, dodajamo novo prireditev ob Dnevu slovenskega športa (23.9) z namenom javne predstavitve športnih društev občanom, aktivno se bo spodbujalo prireditve, ki jih izvajajo športna društva.

Na področju infrastrukture naša občina dosega 74,5% minimalnega standarda pokritih športnih površin ter 85% minimalnega standarda nepokritih športnih površin glede na standarde postavljene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023. Predvideva se dvig primankljaja pokritih športnih površin za 10% ter dvig primankljaja nepokritih športnih površin za 5%, vsebinsko gledano pa stremimo k temu, da vsem športnim društvom v občini omogočimo možnost izvajanja športnih programov. Plan uresničevanja startegije lahko glede na finančni obseg razdelimo v tri dele. Med večje novogradnje ali obnove štejemo prizidek Športni dvorani Slovenske Konjice, ureditev downhill kolesarskih poti po Konjiški gori, premik športnih površin v Ločah na novo lokacijo, nadgradnjo plezalne stene. Omenjene investicije so seveda pogojene z možnostjo pridobitve dodatnih sredstev iz nacionalnih ali evropskih razpisov, vključevanja gospodarstva.

Manjše novogradnje ali obnove zajemajo nadaljevanje del v ŠRC Park, celostno ureditev ŠRC Dobrava, prenovo sanitarij, parketa, hodnikov in tribun v Športni Dvorani Slovenske Konjice, sanacijo atletske steze na atletskem stadionu Ob Dravinji, nove površine za urbane športe, kolesarske poti, posamične nadgradnje športnih povšrin po krajevih skupnostih (upoštevani tudi predlogi podani v sklopu poziva participativnega proračuna), ureditev garderob in kopalnic na Kegljišču Slovenske Konjice.

Velik poudarek pa je seveda na vzdrževanju vseg športnih površin, ki jih imamo. Pomembno namreč je, da znamo ceniti in dobro uporabljati vse to, kar nam je že na voljo.

Na področju razvoja kadrov je cilj startegije zagotoviti več finančnih sredstev za strokovno usposabljanje kadrov, povečati število strokovno usposobljenih delavcev ter zagotavljati možnost usposabljanj za obsotoječe športne delavce. Potreba se kaže v dodatnih zaposlitvah na športnem področju tako za vzdrževanje športne infrastrukture kot tudi za izvajanje vsebin športa. Strategija na to potrebo odgovarja z načrtom dodatnih zaposlitev ter sofinanciranjem usposabljanj za trenerje preko LPŠ.

Ključni nosilci uresničevanja startegije smo občani; bolj konkretno definirano pa Občina Slovenske Konjice, Zavod za šport Slovenske Konjice, izvajalci letnega programa športa, krajevne skupnosti, šole in vrtci v občini, Center za krepitev zdravja Slovenske Konjice ter Športna zveza občine Slovenske Konjice.

Strateška kontrola se bo izvajala na letni ravni s strani Zavoda za šport Slovenske Konjice in bo zajemala naslednje merljive kazalnike: spremljanje števila športno aktivnih prebivalcev Občini Slovenske Konjice preko poročil o izvedbi programov LPŠ, spremljanje število kategoriziranih športnikov preko nacionalne evidence OKS, merjenje uspešnosti promocije športa preko števila objav in interakcij, spremljanje števila športno izobraženih oziroma strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami preko nacionalne evidence, ter kvadraturo novih športnih površin.

Kontrola bo predstavljena na letni ravni v sklopu Letnega programa športa, ki ga pripravlja naš zavod, potrjuje pa se na občinskem svetu.