Datum: 10. 2. 2021

Na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

I. Predmet oddaje v brezplačno uporabo:

Poslovni prostor neto površine 68,1 m2, na naslovu Tattenbachova ulica 5c, Slovenske Konjice, v stavbi št. 1008, stoječi na zemljišču s parc. št. 99/2 in 99/6, obe k.o. Slovenske Konjice. Poslovni prostor obsega garderobo (12,6 m2), tuš (2,9 m2), hodnik (12,6 m2), wc ženski (1,1 m2), wc moški (1,1 m2), garderobo s kotlovnico (13 m2) v pritličju stavbe in pisarno (24,8 m2) v mansardi; 6 igrišč za tenis.

Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status.

Nepremičnina bo na podlagi neposredne pogodbe oddana v brezplačno uporabo za določen čas in sicer za obdobje petih (5) let.

Upravičenec, ki bo sklenil pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, bo kril obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Nepremično premoženje, ki je dano v brezplačno uporabo, je prepovedano oddati v najem ali v brezplačno uporabo.

II. Postopek oddaje v brezplačno uporabo:

Z interesentom, ki bo izpolnjeval zakonske pogoje za brezplačno uporabo, bo sklenjena neposredna pogodba o brezplačni uporabi skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Interesent je dolžan predložiti kopijo odločbe, s katero je društvu podeljen status delovanja v javnem interesu.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo bo objavljena 20 dni.

Zavod za šport Slovenske Konjice lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v brezplačno uporabo. Obveznost upravljavca, da sklene pogodbo s katerim koli vlagateljem oziroma interesentom, je izključena.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na upravi Zavoda za šport Slovenske Konjice, pri direktorici Lauri Krančan, na tel. št. 041 931 940.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za brezplačno uporabo do poteka roka objave.