Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 14. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 67/18), Svet zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice objavlja:

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice

(1) Pogoji za prijavo

Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati pogoje, ki jih določa 14. člen Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 67/18):

 • imeti mora doseženo najmanj izobrazbo prve bolonjske stopnje, in sicer:
  • specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnjo) ali
  • visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) ali
  • visokošolsko strokovno izobrazbo ali
  • visokošolsko univerzitetno izobrazbo.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena mora kandidat za direktorja izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih funkcijah,
 • da ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela,
 • poznavanje dejavnosti s področja delovanja zavoda in športnih organizacij v lokalni skupnosti.

(2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge direktorja zavoda

Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor v okviru svojih pristojnosti:

 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 • predlaga poslovno politiko, letni program dela in finančni načrt zavoda,
 • sprejema ukrepe za izvajanje poslovne politike na osnovi sprejetega poslovnega načrta,
 • izvršuje sklepe Sveta zavoda,
 • sodeluje z ustanoviteljem in izvajalci sorodnih programov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, sredstvi javnega obveščanja in drugimi ustanovami,
 • imenuje vodjo posamezne organizacijske enote,
 • sprejema strateški načrt,
 • sprejema kadrovski načrt,
 • sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Sveta zavoda,
 • predstavlja zavod navzven,
 • samostojno vodi in načrtuje projekte v okviru delovnega procesa,
 • sprejema in izvaja akte v skladu z zakonom,
 • opravlja tudi druge naloge v skladu s predpisi in za katere ga pooblasti Svet zavoda.

(3) Vsebina prijave

Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, z življenjepisom in Programom dela za mandatno obdobje 2022 – 2026, pošljejo kandidati v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice z oznako »Prijava na razpis – ne odpiraj«. Celoten razpis z vsemi pogoji je objavljen v na spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice. Kandidati so kazensko in materialno odgovorni za resničnost navedb v vlogi.

Prijavi mora kandidat priložiti sledeča dokazila v uradnem jeziku Republike Slovenije:

 • pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • izpis iz kazenske evidence
  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • življenjepis kandidata, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje delovne dobe ter delovnih in vodstvenih izkušenj (datum sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, zahtevana stopnja izobrazbe in kratek opis delovnih nalog),
 • izjavo, da kandidat za namen tega postopka dovoljuje Zavodu za šport Slovenske Konjice pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,
 • program dela Zavoda za šport Slovenske Konjice za mandatno obdobje 2022 – 2026 v pisni obliki na največ petih straneh na podlagi javno dostopnih podatkov o zavodu.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

(4) Imenovanje

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku dobe lahko ponovno imenovan. Na podlagi veljavnega akta o imenovanju sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku, določenim z zakonom.

(5) V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Matej Šretl

Predsednik Sveta zavoda

Slovenske Konjice, 10. 02. 2022