Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

I Predmet oddaje v najem:

ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – PROSTOR PRED ŠPORTNO DVORANO

– Prostor, neto površine 120 m2, za cvetličarsko dejavnost v času prvo-novembrskih praznikov, stoječ na zemljišču parc.št.:1031/13, k.o. Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 300 EUR + DDV.

Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas (predvidoma od 21. 10. – 01. 11. 2021)

II Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba:

Laura Krančan, laura.krancan@sport-konjice.si, 041 931 940

Laura Krančan
direktorica

Objavljeno na:

–      Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice

–      Oglasni deski v prostorih Zavoda za šport Slovenske Konjice