Na podlagi 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE – poslovni prostor št. 3 – gostinski lokal, Športna dvorana Slovenske Konjice

I. Predmet oddaje v najem:

Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice – POSLOVNI PROSTOR

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 55 m2 na naslovu Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice – v stavbi št. 753, stoječi na zemljišču parc.št. 1031/13, k.o. 1115 Slovenske Konjice. Poslovni prostor je namenjen izvajanju gostinske dejavnosti.

Izhodiščna najemnina za poslovni prostor znaša 3.000 € letno. Ogrevanje, električna energija, vodarina, kanalščina in ostali stroški so vključeni v ceno najema prostora.

Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja, v kolikor je podaljšanje v skladu z veljavno zakonodajo. Neposredna pogodba bo sklenjena za obdobje 01. 07. 2023 – 30. 06. 2028.

Najemnik je dolžan plačevati druge obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo, kar ni všteto v najemnino.

II. Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil mesečno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države samoupravnih lokalnih skupnosti. V primeru več interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine.

POSEBNI POGOJI NAJEMA POSLOVNEGA PROSTORA:

– poslovni prostor je opremljen;

– poslovni prostor je namenjen izvajanju gostinske dejavnosti;

– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic;

– poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi;

– poslovni prostor se najema po načelu videno – najeto;

– najemnik mora poskrbeti za red in čistočo najetega prostora.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Zavod za šport Slovenske Konjice lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem. Obveznost upravljavca, da sklene pogodbo s katerim koli vlagateljem oziroma interesentom, je izključena.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na upravi Zavoda za šport Slovenske Konjice, pri direktorici Lauri Krančan, na tel. št. 041 931 940 ali e-naslovu laura.krancan@sport-konjice.si.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Objava: na spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice, www.sport-konjice.si

Datum objave: 05. 04. 2023