Številka: O_20240503_LK_01

Datum: 03. 05. 2024

Na podlagi 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) Zavod za šport, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE – del nepremičnine s parc. št. 1031/13 k.o. Slovenske Konjice

I. Predmet oddaje v najem:

Lastnik dela nepremičnine, ki se oddaja v najem je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice. Predmet oddaje v najem je del nepremičnine s parc. št. 1031/13, k.o. Slovenske Konjice, v izmeri 1 m2 na naslovu Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice – ob stavbi št. 753, stoječi na zemljišču parc.št. 1031/13, k.o. 1115 Slovenske Konjice, ob steni, levo od delovnega vhoda v športno dvorano. Poslovni prostor je namenjen postavitvi paketomata.

Izhodiščna ponudbena najemnina za del nepremičnine znaša 45 EUR mesečno brez DDV.

Prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja, v kolikor je podaljšanje v skladu z veljavno zakonodajo.

Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo, kar ni všteto v najemnino.

II. Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil mesečno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države samoupravnih lokalnih skupnosti. V primeru več interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine.

POSEBNI POGOJI NAJEMA:

– v primeru vlaganj v nepremičnino, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na nepremičnini nobenih drugih pravic;

– najemnik je dolžan pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi;

– nepremičnina se najema po načelu videno – najeto;

– najemnik mora poskrbeti za red in čistočo v neposredni okolici objekta.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni.

Zavod za šport Slovenske Konjice lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem. Obveznost lastnika, da sklene pogodbo s katerim koli vlagateljem oziroma interesentom, je izključena.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Dodatne informacije o pogojih najema dobijo interesenti pri direktorici Lauri Kuk, laura.kuk@sport-konjice.si, 041 931 940.

Laura Kuk

direktorica

Objavljeno na:

– Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice

– Oglasni deski v prostorih Zavoda za šport Slovenske Konjice

Objava: na spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice, www.sport-konjice.si    

Datum objave: 03. 05. 2024

Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb: 23. 05. 2024 ob 12.00 uri