Datum: 01.12.2017

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

 1. Predmet oddaje v najem:


ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – GOSTINSKI OBJEKT

– Prostor, neto površine 57 m2 za dejavnost gostinskega objekta v sklopu športne dvorane Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice.

Izhodiščna ocenjena najemnina znaša 200 EUR + DDV mesečno.

Prostor bo na voljo za najem od 01.01.2017 do 01.01.2022

2. Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 15 dni.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Matej Šretl

Direktor
Zavod za šport Slovenske Konjice
matej.sretl@sport-konjice.si