Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00, 46/03), Svet Zavoda za šport objavlja:

 

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice

(1) Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati pogoje, ki jih določa 9. Člen odloka o ustanovitvi Zavoda za šport (Uradni list RS, št. 44/92, 45/00 in 46/03):

 • pridobljena visokošolska izobrazba;
 • delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih;
 • poznavanje področja dejavnosti zavoda;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

(2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge direktorja zavoda

Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Naloge direktorja:

 • organizira delo in poslovanje zavoda;
 • vodi strokovno delo zavoda na področjih, za katera je zavod ustanovljen;
 • pripravlja strateški načrt;
 • pripravlja program dela in finančni načrt;
 • pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v
 • zavodu,
 • pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu;
 • pripravlja kadrovski načrt;
 • pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
 • pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda;
 • pripravlja letno poročilo;
 • poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda;
 • izvaja pristojnost s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
 • daje predloge o delovnih uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi;
 • opravlja druge naloge določene za aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi.

(3) Vsebina prijave

Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, z življenjepisom  in Programom dela za mandatno obdobje, pošljejo kandidati v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice z oznako »Prijava na razpis – ne odpiraj«. Celoten razpis z vsemi pogoji je objavljen v Konjiških novicah. Kandidati so kazensko in materialno odgovorni za resničnost navedb v vlogi.

(4) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku dobe lahko ponovno imenovan. Na podlagi veljavnega akta o imenovanju sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku, določenim z zakonom.

(5) V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Ivan Furman, predsednik Sveta Zavoda za šport Slovenske Konjice