Strategija razvoja športa v občini Slovenske Konjice 2020 – 2030, je nujen strateški dokument s katerim želita organizirana civilna športna sfera in lokalna skupnost postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj športa na lokalni ravni za obdobje prihodnjih deset let. Strategija izkazuje javni interes v športu z dvema namenom soustvarjanja optimalnih pogojev za zdrav življenjski slog prebivalcev.

Za pripravo strategije je bila potrebna kvalitetna priprava izhodišč. Pri pripravi izhodišč smo vključili posameznike, ki imajo na področju športa in metodoloških pristopov, dovolj teoretičnega znanja. Cilj priprave izhodišč je bil pripraviti osnovna izhodišča za pripravo strategije športa.

V sklopu študentskega inovativnega projekta z naslovom Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah – priprava izhodišč je skupino 10 študentov interdisciplinarno povezanih programov pod vodstvom mentorice dr. Maje Pajek iz Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Občine Slovenske Konjice, Zavoda za šport Slovenske Konjice, Športne zveze občine Slovenske Konjice in športnih društev analizirala izhodišča za pripravo strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice in pripravila osnutek Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice. Izhodišča so smiselno pregledali in dopolnili deležniki športa v občini Slovenske Konjice.

Koraki pri pripravi strategije so bili naslednji:

1. Izdelava načrta dela in ustrezne metodologije.

2. Analiza in študij obstoječih strategij in strateških dokumentov na področju športa drugih občin, ki so primerljive z občino Slovenske konjice.

3. Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja.

4. Priprava vprašalnika za anketiranje deležnikov na terenu ter preko elektronskih orodij.

5. Izvedba delavnic s športnimi društvi in krajevnimi skupnostmi v občini Slovenske Konjice.

6. Identificiranje in opredelitev Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

7. Priprava predlogov izhodišč za pripravo Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

8. Izvedba posvetovanja z deležniki v občini Slovenske Konjice s predstavitvijo dopolnjenih predlogov.

9. Priprava končnega dokumenta z naslovom Strategija razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

Preden bo izveden 9. korak, vas ponovno prosimo, da osnutek strategije pregledate in morebitne predloge/komentarje/popravke do petka, 23. 10. 2020, pošljete na e-naslov laura.krancan@sport-konjice.si.