Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

I. Predmet oddaje v najem:

ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – POSLOVNI PROSTOR

Poslovni prostor št. 01 (neopremljen), neto površine 77,5 m2, za izvajanje športnih, rekreativnih ali drugih mirnih dejavnosti, stoječ na zemljišču parc. št.: 1031/13, k.o. Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor znaša 5,0 €, kar znaša 387,5 €/mesec. Ogrevanje, električna energija, vodarina, kanalščina in ostali stroški so vključeni v ceno najema prostora.

Poslovni prostor bo na podlagi neposredne pogodbe oddan v najem za določen čas in sicer za obdobje 5 let.

II Postopek oddaje v najem:

Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 30 dni.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno (obrazec) izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Kontaktna oseba: Laura Krančan, laura.krancan@sport-konjice.si, 041 931 940

Laura Krančan
direktorica

Objavljeno na:

  • Spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice
  • Oglasni deski v prostorih Zavoda za šport Slovenske Konjice