Datum: 10. 2. 2021

Na podlagi 62., 63., 64., 65. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice, objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

I. Predmet najema:

Poslovni prostor neto površine 20,4 m², na naslovu Tattenbachova ulica 5c, Slovenske Konjice, v stavbi št. 1008, stoječi na zemljišču s parc. št. 99/2 in 99/6, obe k.o. Slovenske Konjice. Poslovni prostor obsega prostor s točilnim pultom (15,4 m²), shramba (5 m²) v pritličju stavbe, s souporabo sanitarij.

Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas in sicer za obdobje štirih (4) let. Poslovni prostor se oddaja v najem po načelu videno – najeto. Najemnina se zaračunava za mesece, ko je poslovanje aktivno.

II. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe:

Oddaja stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja postopka oddaje v najem. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, lahko organizator odstopi od sklenitve posla.

III. Ponudbena najemnina:

Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino. Izhodiščna najemnina znaša 150 EUR mesečno (za aktivne mesece). Ponudnik, ki bo sklenil pogodbo o najemu, bo kril obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan. Način in rok plačila najemnine se določi z najemno pogodbo.

IV. Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino. V kolikor bo v roku prispelo več ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje z namenom višanja najemnine. Višina najemnine in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči. Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik. Najemna pogodba se bo sklenila na način videno – najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. Nepremičnina se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je. Najemnik sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto predmeta oddaje v najem.

V. Podrobnejši pogoji

Namera bo objavljena 20 dni. Upoštevane bodo vloge/ponudbe, oddane na obrazcu (priloga 1), ki bodo prispele do poteka roka objave. V postopku lahko sodelujejo interesenti, ki imajo do Zavoda za šport Slovenske Konjice in Občine Slovenske Konjice poravnane vse obveznosti.

Vsa dodatna pojasnila dobijo ponudniki na upravi Zavoda za šport Slovenske Konjice, pri direktorici Lauri Krančan, na tel. št. 041 931 940.

Vse zainteresirane vabimo, da pisno izkažejo interes za najem do poteka roka objave.

Zavod za šport Slovenske Konjice lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v brezplačno uporabo. Obveznost upravljavca, da sklene pogodbo s katerim koli vlagateljem oziroma interesentom, je izključena.